Zadzwoń Zapisy

Regulamin

Regulamin warsztatów semestralnych Klubu Robota - Warszawa | Rok szkolny 2022/2023

I DEFINICJE

Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – firma Klub Robota, siedziba: ul. Bolkowska 2D/41, 01-466 Warszawa, Numer Identyfikacji Podatkowej: 921-203-63-61,
 2. Warsztaty – usługa realizowana przez Organizatora, polegająca na prowadzeniu zajęć z budowania i programowania robotów, przy użyciu środków dydaktycznych i sprzętu Organizatora,
 3. Opiekun – rodzic, opiekun prawny Uczestnika lub inna osoba pełnoletnia, zobowiązana do czasowej opieki nad Uczestnikiem, uprawniona przez rodzica lub innego opiekuna prawnego Uczestnika na podstawie odrębnej umowy zawartej z prawnymi opiekunami Uczestnika,
 4. Uczestnik – osoba niepełnoletnia, dobrowolnie zgłoszona do udziału w Warsztatach przez Opiekuna,
 5. Instruktor, Prowadzący Warsztaty – osoba zapewniona przez Organizatora, bezpośrednio prowadząca Warsztaty,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora
 7. Umowa – umowa zawierana między Opiekunem, a Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Warsztaty, na mocy której Organizator świadczy usługę prowadzenia Warsztatów dla Uczestnika,
 8. Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Organizatora,
 9. Dzień Roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. PayU – operator płatności internetowych działający jako system, dający możliwość szybkiego dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy Opiekunem, a Organizatorem.


II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator oferuje dostępne usługi zgodnie z bieżącą ofertą zawartą na stronie: klubrobota.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

III ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Warsztatach następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego przez Opiekuna, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: klubrobota.pl w zakładce Zapisy.
 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia Uczestnika na Warsztaty jest podanie prawdziwych i aktualnych danych Opiekuna oraz Uczestnika Warsztatów.
 3. Wraz z potwierdzeniem zapisu Uczestnika wyświetlanym na stronie Organizatora, Opiekun otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie zapisu wraz z danymi do przelewu tradycyjnego, a także linkiem do szybkiej płatności internetowej PayU.
 4. Wpłacenie zaliczki w wysokości 220 zł w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymanego potwierdzenia Zgłoszenia, jest dla Organizatora potwierdzeniem chęci zapisu Uczestnika na Warsztaty. Traktowane jest również jako zawarcie Umowy uczestnictwa w Warsztatach Klubu Robota. Brak wniesienia powyższej zaliczki w terminie równoznaczne jest z anulowaniem Zgłoszenia i rezygnacją Uczestnika z udziału w Warsztatach.
 5. Wpłata zaliczki stanowi opłatę za pierwszy miesiąc Warsztatów w przypadku płatności comiesięcznej.
 6. Umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem na podstawie Regulaminu,
 7. O ile Organizator w porozumieniu z Opiekunem nie ustalił inaczej, przedmiotem Umowy jest 30 warsztatów po 60 min każdy, w okresie od 1.10.2022 do 30.06.2023,
 8. Opiekunowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie maila z rezygnacją w ciągu 14 dni licząc od daty Zgłoszenia Uczestnika, na adres kontakt@klubrobota.pl
 9. Po zawarciu Umowy, Uczestnikowi przysługuje rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Organizatora, z wyłączeniem usługi stanowiącej przedmiot Umowy w trakcie obowiązywania Umowy oraz terminie 30 dni po zakończeniu tej Umowy.

IV PŁATNOŚCI

 1. Opiekun zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Organizatora przed rozpoczęciem płatnych warsztatów:
 1. Płatność comiesięczna:
  Płatność następuje w 9. równych ratach po 220 zł każda, zgodnie z harmonogramem:
   1. Październik* - do 10.10.2022
   2. Listopad – do 10.11.2022
   3. Grudzień – do 10.12.2022
   4. Styczeń – do 10.01.2023
   5. Luty – do 10.02.2023
   6. Marzec – do 10.03.2023
   7. Kwiecień – do 10.04.2023
   8. Maj – do 10.05.2023
   9. Czerwiec – do 10.06.2023

    * Jeżeli Zgłoszenie Uczestnika nastąpiło we wrześniu, płatność powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zgłoszenia (zaliczka stanowi równowartość pierwszej raty)

    Jeżeli Uczestnik dołączył w trakcie roku szkolnego, kwota za zajęcia, które już się odbyły, zostanie odliczona od ostatnich rat.
 2. Płatność semestralna

Płatność następuje w 2. równych ratach po 900 zł każda, zgodnie z harmonogramem:

I Rata - do 10.10.2022
II Rata - do 28.02.2023

Jeżeli Uczestnik dołączył w trakcie roku szkolnego, kwota za zajęcia, które już się odbyły, zostanie odliczona od jednej raty.

 1. Organizator udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Organizatora,
  2. płatność za pośrednictwem serwisu PayU na rachunek bankowy Organizatora,
  3. płatność gotówką Prowadzącemu Warsztaty w wyznaczonym terminie.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na
  rachunek bankowy mBank numer: 74 1140 2004 0000 3902 7778 5250

  w tytule: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwa placówki, w której odbywają się warsztaty.

 3. W przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia zgodnie z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego. Maksymalna stawka odsetek za opóźnienie, na podstawie art. 481 § 21 kodeksu cywilnego - 13% w skali roku od 18 marca 2020 r.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Opiekun dokonuje zapłaty zgodnie z pkt IV ust. 1. i 2. przed rozpoczęciem płatnych Warsztatów. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. W przypadku płatności bezgotówkowych, Opiekun obowiązany jest do uregulowania całej kwoty za wybrany wariant zgodnie z pkt IV ust. 1. i 2. Regulaminu do dnia poprzedzającego pierwsze Warsztaty. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z Warsztatów, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku płatności gotówką, Opiekun zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty za wybrany wariant zgodnie z pkt IV ust. 1. i 2. Regulaminu Instruktorowi, bezpośrednio przed pierwszymi Warsztatami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z Warsztatów, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku, gdy z winy Organizatora Warsztaty nie odbędą się, zostaną odrobione w innym terminie lub pieniądze za Warsztaty, które nie odbyły się zostaną zwrócone Opiekunowi.
 8. Organizator nie odpowiada za Warsztaty, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. awaria, czy zamknięcie szkoły, anomalie pogodowe, itp.
  Jeśli to możliwe, Warsztaty zostaną odrobione w innym, wskazanym przez Organizatora terminie.  
 9. W przypadku, gdy Opiekun dokona wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty, a Warsztaty nie dojdą do skutku m.in. z przyczyn, o których mowa w pkt V ust. 7, cała kwota zostanie zwrócona Opiekunowi.
 10. Wszelkie zwroty i reklamacje Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć jak najszybciej, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

V REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

 1. Niezależnie od postanowień pkt III ust. 8 Regulaminu, Opiekun z własnej inicjatywy może zrezygnować z udziału Uczestnika w Warsztatach. W tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna na adres e-mail Organizatora: kontakt@klubrobota.pl
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach po upływie 14 dni od daty Zgłoszenia Uczestnika, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50% poniesionych przez Organizatora na zorganizowanie Warsztatów.
 3. Jeżeli doszło do zapłaty pełnej kwoty za Warsztaty, data wysłania rezygnacji, o której mowa w pkt V ust. 1, decyduje o kwocie zwrotu za niewykorzystane zajęcia. Opiekunowi przysługuje zwrot 80% kwoty za niewykorzystane zajęcia.
 4. Opiekunowi przysługuje zwrot 100% zaliczki oraz wpłaty za niewykorzystane zajęcia, jeżeli Uczestnik bądź Opiekun znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika, Organizator nie zwraca kwoty za ominięte warsztaty. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt III ust. 8 Regulaminu, kwota zwracana jest w całości, niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 powyżej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów, jeżeli liczba Uczestników będzie zbyt mała. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, Opiekunowi przysługuje zwrot 100% zaliczki oraz wpłaty za niewykorzystane zajęcia, niezależnie od postanowień ust. 2 - 4 powyżej.
 8. W przypadku, gdy do płatności za Warsztaty doszło za pośrednictwem systemu ratalnego PayU, Organizator nie uwzględnia całkowitego kosztu pożyczki zawartej przez Opiekuna w zwrocie kwoty za niewykorzystane Warsztaty, o której mowa w pkt V ust. 3 – 7.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY UCZESTNIKA

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika Warsztatów będące w jego posiadaniu ani za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestnika w miejscu prowadzenia Warsztatów.
 2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom.

VII UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

 1. Uczestnik bierze udział w warsztatach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
 3. Uczestnik pracuje w zespole dwóch osób, w grupie liczącej do 14 osób.
 4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Instruktorów.
 5. Miejsce prowadzonych Warsztatów wskazuje Organizator.
 6. W Warsztatach nie mogą brać udziału osoby cierpiące na choroby zakaźne, ani osoby z objawami tychże chorób. Instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w Warsztatach, gdy ma zastrzeżenia, co do stanu zdrowia Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Warsztatach możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu płatności przez Opiekuna. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w przypadku nieopłacania Warsztatów według harmonogramu. Harmonogram otrzymuje każdy Opiekun przed rozpoczęciem się Warsztatów.
 8. W przypadku dzieci niepełnosprawnych Opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności Uczestnika. W przypadku zaniechania tej czynności, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Uczestnika na Warsztaty.
 9. Uczestnik zostaje pod opieką Organizatora jedynie w trakcie oraz w miejscu prowadzonych Warsztatów.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik po skończonych Warsztatach nie trafia na świetlicę, musi zostać odebrany przez Opiekuna lub pisemnie wskazaną osobę upoważnioną przez Opiekuna, nie później niż do momentu zakończenia Warsztatów. Brak upoważnienia skutkować będzie niewydaniem Uczestnika osobom postronnym oraz naliczaniem opłaty w wysokości 100 zł za każde 30 min. opieki nad Uczestnikiem.
 11. W przypadku, gdy Uczestnik po skończonych Warsztatach wraca sam do domu, do Organizatora bądź Instruktora musi trafić stosowne oświadczenie Opiekuna. W przypadku niedostarczenia upoważnienia, Uczestnik nie uzyska zgody na opuszczenie miejsca odbywania się Warsztatów. Naliczana zostanie również opłata w wysokości 100 zł za każde 30 min. opieki nad Uczestnikiem.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Warsztatów Uczestnika niezdyscyplinowanego, niewspółpracującego, niewykonującego poleceń Instruktorów oraz negatywnie wpływającego na innych Uczestników.

 

VIII WIZERUNEK

 1. Opiekun wyraża zgodę, by w trakcie Warsztatów, Instruktor czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikom Warsztatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Klubu Robota.
 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest wysłać stosowne oświadczenie na adres kontakt@klubrobota.pl.

 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekun zgadza się na kontakt mailowy i telefoniczny ze strony Organizatora i osób upoważnionych przez Organizatora, w kwestiach dotyczących płatności, najbliższych Warsztatów oraz w sytuacji wymagającej natychmiastowej uwagi Opiekuna związanej ze zdrowiem lub nieodpowiednim zachowaniem Uczestnika.
 2. Zgłoszenie Uczestnika do Warsztatów prowadzonych przez Organizatora, równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu przez Opiekuna.
 3. Zgłoszenie Uczestnika do Warsztatów prowadzonych przez Organizatora, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna przez Organizatora w celu:
 1. kontaktu Organizatora z Opiekunem w sytuacjach wymienionych w pkt X ust. 1 Regulaminu,
 2. aktywacji rabatu 10% na inne usługi Klubu Robota dla stałych klientów,
 3. wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora,
 4. wysyłania newslettera z nowościami.

Zgoda dotycząca newslettera może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@klubrobota.pl.

 1. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia go na stronie internetowej Organizatora.
 2. Zmiany w Regulaminie obowiązują jedynie do nowo zawieranych Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa Cywilnego.
 4. W przypadku zawarcia z Opiekunem umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.
 5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.